Doprava zdarma pro veškeré zboží - 20 dní možnost vrácení zboží

ušetři ihned 5%

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.Petit-Paris.me, provozovnou Petit Paris s odpovědnou osobou Veronikou Kopolovičovou.

I. Úvodní ustanovení

• Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovnou Petit Paris s odpovědnou osobou Veronikou Kopolovičovou, se sídlem Milíře 198, 347 01 Tachov, IČ 01839276, zapsanou v ZR MPO CR, e-mail: veronika@peti-paris.me, (dále jen prodávající, příp. též provozovatel) a kupujícím (dále též zákazník) při prodeji zboží prodávajícím prostřednictvím webových stránek www.Petit-Paris.me v rámci provozování internetového obchodu. Prodávající i zákazník jsou obsahem obchodních podmínek vázáni. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Vztahy obchodními podmínkami neupravené se pak řídí zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění; je-li kupující spotřebitelem, pak i   zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

II. Objednávání zboží

Nabídka zboží prodávajícího se uskutečňuje prostřednictvím Internetu na adrese www.Petit-Paris.me. Zde je pro kupujícího k dispozici prostředí, které umožňuje zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží za účelem jeho koupě.
Vybrané zboží zákazník objednává formou objednávkového formuláře, umístěného na webových stránkách. Objednávku, kterou zákazník odeslal potvrzením vyplněného objednávkového formuláře, považuje zákazník i prodávající za platný a závazný návrh kupní smlouvy. To však pouze tehdy, obsahuje-li všechny náležitosti a údaje, vyžadované objednávkovým formulářem. Objednávkový formulář musí být vyplněn v českém, či slovenském jazyce. Před odesláním objednávky je zákazník oprávněn zkontrolovat a případně změnit údaje jím vložené do objednávkového formuláře. Kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím je uzavřena potvrzením doručené objednávky prodávajícím, které prodávající zašle zákazníkovi elektronickou poštou. Jako potvrzení neslouží automatický email o přijetí objednávky. V rámci e-mailu prodávajícího, kterým prodávající stvrzuje přijetí objednávky, zašle prodávající kupujícímu v textové podobě smlouvu, která je mezi prodávajícím a kupujícím doručením potvrzujícího e-mailu uzavřena, jakéž i znění aktuálních všeobecných obchodních podmínek, které jsou součástí uzavřené smlouvy a s nimiž se kupující před odesláním závazné objednávky seznámil. 
Před potvrzením objednávky je prodávající oprávněn požádat zákazníka vhodným způsobem o autorizaci objednávky. Pokud zákazník k žádosti prodávajícího objednávku neautorizuje, nebo neobdrží-li prodávající na svou žádost o autorizaci objednávky odpověď od zákazníka do tří pracovních dnů od odeslání žádosti o autorizaci, je objednávka neplatná.

III. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat poštou objednané zboží na adresu zákazníkem v objednávce uvedenou v době uvedené v dodacích podmínkách.
Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytne zákazník, použije výlučně k realizaci sjednaného obchodu a v souvislosti s ním.
V případě, kdy zákazník nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit řádně za závazně objednané zboží, je prodávající oprávněn nevyřizovat další objednávky tohoto zákazníka, nebo požadovat platbu předem.
IV. Práva a povinnosti zákazníka
Zákazník objednává zboží úplným vyplněním a odesláním formuláře-objednávky prodávajícímu. Zákazník odpovídá za správnost údajů v objednávce uvedených.
Zákazník se zavazuje odebrat závazně objednané a doručené zboží a zaplatit jeho cenu a poplatky s odesláním zboží související (poštovné, balné, dobírka) dle platebních podmínek.
Dojde-li k chybnému výběru velikosti výrobku zákazníkem, má zákazník nárok na jeho výměnu do 14ti dnů od převzetí výrobku. Zákazník v tomto případě zašle po předchozí domluvě s prodávajícím výrobek zpět na adresu prodávajícího a ten výrobek vymění za nový výrobek požadované velikosti. Výměna výrobku je bezplatná, zákazníkovi budou účtovány pouze náklady spojené s opakovaným odesláním zboží. Vyměnit lze pouze nepoužitý, neznehodnocený a nepoškozený výrobek.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží, v době 24 měsíců od převzetí. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

V. Dodací podmínky

Prodávající zašle objednané zboží zákazníkovi prostřednictvím držitele poštovní licence zpravidla do 7 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Pokud dojde k vyprodání objednaného zboží před vyřízením objednávky, je prodávající povinen zákazníka o této skutečnosti neprodleně informovat zprávou, zaslanou mu elektronickou poštou. V tomto případě vyřídí prodávající objednávku do 25 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, pokud kupující prodávajícímu nesdělí elektronickou poštou do 3 dnů ode dne doručení informace o vyprodání zboží, že svou objednávku za těchto okolností ruší. -Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Zboží bude zákazníkovi prodáno za cenu, uvedenou u objednaného zboží na webových stránkách www.Petit-Paris.me v okamžiku odeslání objednávky zákazníka prodávajícímu s tím, že k této ceně jsou připočteny náklady na dopravu, které hradí kupující.
Zboží prodávající doručuje zákazníkovi prostřednictvím držitele poštovní licence a z toho důvodu je k ceně připočítáván expediční poplatek (balné a poštovné) ve výši, uvedené v objednávkovém formuláři.
Převzetí zboží potvrzuje zákazník svým podpisem na průvodním dokladu, nebo dodacím listu. Místem dodání zboží je poštovní adresa, uvedená zákazníkem v objednávkovém formuláři. Společně se zbožím bude zákazníkovi doručen řádný daňový doklad.

VI. Platby

Platba za dodané zboží a úhrada expedičního poplatku se uskutečňuje službou Dobírka České pošty, převodem z účtu nebo v hotovosti platbou na dodací adrese k rukám kurýra společnosti DPD.
Při platbě dobírkou uhradí zákazník cenu dodaného zboží a expediční poplatek v hotovosti při převzetí zboží od doručovatele.
VII. Odstoupení od smlouvy
Zákazník-spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží, a to za použití formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je spotřebiteli k dispozici na internetových stránkách prodávajícího. Formulář musí být řádně vyplněn, zejména musí obsahovat identifikaci kupujícího a zboží, a musí být kupujícím vlastnoručně podepsán.Přijetí formuláře pro odstoupení od smlouvy prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí prostřednictvím e-mailu. V případě odstoupení do smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy byl formulář o odstoupení od smlouvy prodávajícímu doručen, vrátit prodávajícímu dodané zboží. Spolu s vráceným zbožím je třeba zaslat prodávajícímu i dodací list s vyplněným lístkem na vrácení zboží (druhá strana dodacího listu). Pro případ vrácení a zaslání zboží zákazníkem zpět prodávajícímu lze doporučit volbu takového obalu zásilky, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zásilku s vraceným zbožím doporučujeme pojistit. Za zboží poškozené při přepravě v důsledku nevhodného obalu zásilky nelze žádat vrácení peněz. Náklady spojené s odesláním zboží zpět prodávajícímu nese kupující. O tom byl kupující před uzavřením kupní smlouvy na internetových stránkách prodávajícího poučen. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo na základě nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud došlo k jeho poškození či znehodnocení.
Zákazník má v případě platného odstoupení od kupní smlouvy nárok na vrácení jím zaplacené kupní ceny včetně nákladů za dodání, to však pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy, který prodávající nabízí. Kupní cenu je prodávající povinen vrátit zákazníkovi do 14ti dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu bude kupujícím vráceno zboží, příp. prokázáno, že kupující zboží prodávajícímu odeslal, Kupní cena bude kupujícímu vrácena stejným způsobem, jakým byla kupní cena za zboží uhrazena. 

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním objednávky uděluje zákazník zároveň provozovně Petit Paris (dále jen prodávající) souhlas ke zpracovávání všech jím sdělených osobních údajů, včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (email, telefon, atd.). Tyto údaje budou prodávající zpracovávány a používány výlučně za účelem umožnění Vašeho přístupu do elektronického obchodu prodávající, za účelem plnění smluv uzavřených prostřednictvím elektronického obchodu, za účelem evidování všech transakcí, uskutečněných prostřednictvím elektronického obchodu. Tento souhlas zákazník uděluje na dobu neurčitou s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením, doručeným na adresu prodávající.
Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty prodávající dáváte souhlas k tomu, že Vám jejich prostřednictvím budou zasílány obchodní informace a propagační materiály prodávajícího. Pokud si zasílání obchodních informací a sdělení prostřednictvím elektronické pošty nepřejete, odstraňte prosím zaškrtnutí políčka „přeji si být informován o akčních nabídkách a novinkách provozovny Petit Paris v registračním formuláři nebo svůj nesouhlas oznamte laskavě písemně provozovně Petit Paris.
Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro potřeby prodávajícího, výlučně ke shora zmíněným účelům a to pouze zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery, a nebudou zpřístupněny žádné další osobě. Vaše právo přístupu k údajům o Vaší osobě je zaručeno.