Doprava zdarma pro veškeré zboží - 20 dní možnost vrácení zboží

ušetři ihned 5%

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu https://petit-paris.me/

1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) obchodní společnosti Petit Paris

- Kopolovičová Veronika, se sídlem Dobřanská 2, 332 14, Chotěšov, identifikační číslo: 01839276,

DIČ: CZ8052225973, (dále jen „prodávající“) jsou vydané dle § 1751 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v

souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a

jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese

https://petit-paris.me/ (dále „jen internetový obchod”).

1.3. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si

smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném

znění.

1.4 Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi

prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá smlouvu výlučně mimo

rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat na základě § 1752 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena

prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https://petit-paris.me/ v

Obchodních podmínkách s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu

znění předchozích.

Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dlouhodobé k opětovnému plnění,

odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti

podmínek nových.

2. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

2.1 Prezentace zboží, uvedeného v internetovém obchodě https://petit-paris.me/ , není nabídkou k

uzavření smlouvy, je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní

smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, jeli prodávající plátcem takové daně

(DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je

platná po dobu, kdy je zobrazována v internetovém obchodě https://petit-paris.me/.

2.3 Internetový obchod https://petit-paris.me/ také obsahuje na specifickém místě informace o

nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci jeho doručování na území České republiky.

2.4 Náklady spojené s balením a dodáním zboží na území České republiky, jsou vždy uvedeny před

odesláním objednávky prostřednictvím stránek tohoto internetového obchodu. Náklady jsou

kalkulovány dle veřejných i soukromých ceníků přepravních firem v závislosti na váze, způsobu platby

a způsobu dodání zvoleného v objednávkovém formuláři.

2.5 Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a

upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů.

2.6 Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s

uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení, apod.) na

straně kupujícího, hradí kupující sám.

2.7 Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby:

a) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka

„Přidat do Košíku”, prostřednictvím svého uživatelského účtu, pokud provedl v předchozím kroku

registraci v internetovém obchodě https://petit-paris.me/pages/imprint

b) kupující „vloží” objednávané zboží do nákupního košíku internetového obchodu, stiskem tlačítka „

Přidat do Košíku”, bez nutnosti zákaznického účtu a registrace.

2.8 Objednávku odešle kupující prodávajícímu, kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby”.

Veškeré údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující tak

potvrzuje, že vyplnil všechny povinné údaje správně, dle svého vědomí a svědomí při vytváření

objednávky a kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby” souhlasí s těmito obchodními

podmínkami. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávající políčko.

2.9 Veškeré objednávky odeslané kupujícím prodávajícímu jsou považovány prodávajícím za

závazné.

2.10 Neprodleně po odeslání objednávky prodávajícímu, vystaví prodávající potvrzení o doručení

objednávky kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontakt uvedený kupujícím v

objednávce, nebo v uživatelském účtu internetového obchodu https://petit-paris.me/ kde provedl

kupující registraci. Toto potvrzení není považováno za uzavření kupní smlouvy.

2.11 Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za

účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce.

2.12 Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a

požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy.

2.13 Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky

prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu

sdělenou mu kupujícím v objednávce.

2.14 V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen

produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky internetového obchodu, není

prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. A to ani v případě potvrzení

objednávky nebo její zaplacení bezhotovostní platbou (platební kartou, bankovním převodem, nebo

jinou platební metodou).

2.15 Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na nákup zboží přes webový internetový obchod

https://petit-paris.me/

3. Cena

3.1 Cenu za zboží a případné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokud ji prodávající

poskytuje přímo v internetovém obchodě), může kupující uhradit těmito způsoby:

• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému: PayPal

• bezhotovostně platební kartou

• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 115-5560330297/0100, vedený u

společnosti Komerční Banka. IBAN: CZ21 0100 0001 1555 6033 0297

3.2 Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží, ale také náklady spojené s balením a

dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s

dodáním zboží.

3.3 V případě platby na dobírku nebo v hotovosti (pouze vzájemnu dohodou) je cena zboží splatná při

převzetí nebo ke dni dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od

uzavření kupní smlouvy.

3.4 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedeným

variabilním symbolem, na bankovní účet prodávajícího. Závazek kupujícího je splněn připsáním

náležité částky kupní ceny, na účet prodávajícího.

3.5 Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. q) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po

kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu, pokud to nevyžaduje povaha produktu a nedomluví-li

se prodávající s kupujícím jinak. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako

zálohu.

3.6 Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat,

nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně

zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky.

3.7. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je

prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce a/nebo

fyzicky předán při osobním vyzvednutí zboží v provozovně prodávajícího a/nebo zaslán kupujícímu

současně se zbožím.

3.8. Prodávající může využívat systému přizpůsobení ceny osobě kupujícího na základě

automatizovaného rozhodování dle předem definovaného algoritmu. Pokud je cena přizpůsobena

kupujícímu, bude prodávající o této skutečnosti neprodleně kupujícího informovat.

3.9. V případě že je předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního

obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném

nosiči, spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od

smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle §

1837 písm. l).

4. Dodání zboží

4.1 Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v

objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím.

4.2 Kupující je povinen převzít zboží na místě uvedeném v objednávce, neučiní-li tak, vystavuje se

nebezpečí nedoručení zboží a jeho vrácení zpět prodávajícímu. V případě následně vyžádaného

opakovaného doručení prodávajícím bere kupující na vědomí opakované náklady na dopravu ve výši

její původní ceny.

4.3 Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce důkladně zkontrolovat zásilku zda-li není

poškozen obal nebo přímo samotné zboží. Pokud kupující nesouhlasí s převzetím zboží, je povinen

tuto skutečnost bez odkladu oznámit přepravci. V případě zjištění závad na obalu nebo přímo na

zboží, není kupující povinen zásilku od přepravce převzít.

4.4 Zaplacením zboží a převzetím zboží od dopravce, nabývá kupující vlastnické právo a veškeré

povinnosti s tím spojené. Převzetím zboží kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody

na zboží.

4.5 Zboží je kupujícímu dodáno:

• Společností zásilek: Zásilkovna, Česká Pošta, Balíkovna.

4.7 Zboží je přepravci předáno obvykle do 2-7 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů.

4.9 Prodávající prohlašuje že jím prodávaný digitální obsah, služby digitálního obsahu a věci s

digitálními vlastnostmi, zajišťují funkčnost s technickým a programovým vybavením, které se obvykle

s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu

používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým

vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s

digitálními vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou prodávajícímu známy nebo u

nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

5. Zákaznický účet

5.1 Kupující, který provede registraci v internetovém obchodě https://petit-paris.me/ , může získat

přístup do uživatelského účtu, ze kterého může vytvářet objednávky zboží. V případě že funkcionalita

obchodu umožňuje objednávání zboží bez registrace, může kupující objednávat zboží také bez

registrace.

5.2 Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání zboží, je kupující povinen uvádět správné a

pravdivé údaje. V případě změny údajů, je kupující povinen tyto údaje aktualizovat v uživatelském

účtu, případně tuto změnu neprodleně nahlásit prodávajícímu. Údaje vyplněné kupujícím jsou

považovány za jediné a správné.

5.3 Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen

zachovávat mlčenlivost a tyto údaje nesmí kupující poskytnout třetí osobě, učiní-li tak, pak pouze na

vlastní odpovědnost. Provozovatel webu https://petit-paris.me/ uchovává přístupové údaje k účtu

Kupujícího v šifrované formě.

5.4 Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

5.5 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit kupujícímu uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy jej

kupující aktivně nevyužívá prokazatelně delší dobu než 12 měsíců. Popřípadě pokud kupující poruší

povinnosti kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek či jiné obchodní dohody s

provozovatelem webu https://petit-paris.me/

5.6 Provozovatel webu https://petit-paris.me/ není povinen zajistit nepřetržitý provoz uživatelských

účtů, to zejména pro plánované odstávky, aktualizace či poruchy.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v

těchto případech:

• o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze

pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení

od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká

právo odstoupit od smlouvy,

• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli

podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

• o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním

potřebám,

• o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží,

které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

• o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho

výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží

než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

• o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů

není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

• o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu,

pokud jej spotřebitel porušil,

• o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

• o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času,

pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

• uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky

přítomen, nebo

• o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním;

v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před

uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy

zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. 2

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Pokud neplatí případy uvedené v odstavci 6.1, těchto všeobecných podmínek pro odstoupení od

kupní smlouvy, je kupující oprávněn podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, odstoupit od kupní

smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

6.3 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou

dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání

poslední části (zboží).

6.4 Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od

převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

6.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí

prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do 14 dnů od přijetí zboží. Prodávající není povinen

vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo

jinak dle dohody s kupujícím.

6.6 Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného

užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v

původním obalu. Kupující odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v

důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou,

vlastnostmi a funkčností zboží.

6.7 Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a

vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vrácena částka poštovného dle

nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím

kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.8 Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal,

pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

6.9 Je-li součástí objednávky dárek od prodávajícího, odstoupením od kupní smlouvy není kupující

povinen tento dárek prodávajícímu vrátit.

6.10 Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na doručovací adresu uvedenou v

těchto obchodních podmínkách a nebo na e-mailovou adresu: Veronika@ petit-paris.me ,popřípadě

jiným komunikačním kanálem využívaným prodávajícím. Prodávající bezodkladně potvrdí přijetí

odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

6.11 Pro odstoupení od kupní smlouvy, je možné využít formuláře poskytnutého prodávajícím a

uvedeného na konci těchto všeobecných obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od smlouvy

je kupujícímu zasílám současně s potvrzením objednávky a je též k dispozici ke stažení samostatně

na adrese https://petit-paris.me/.

6.12 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy až do okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Může tak učinit v několika případech, jako je například vyprodání zásob, přerušení dodávky zboží od

výrobce nebo dodavatele, či z důvodu nedostupnosti zboží a jiných případů vzniklých třetí stranou.

6.13 V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím, prodávající bezodkladně informuje

kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy, telefonu nebo jiného komunikačního kanálu. Veškeré

přijaté peněžní prostředky včetně nákladů za dopravu od kupujícího, budou vráceny prodávajícím

zpět a to stejným způsobem, popřípadě jiným způsobem určeným kupujícím.

6.14 Je-li předmětem závazku mezi prodávajícím a kupujícím poskytnutí digitálního obsahu, služby

digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který není dodán na hmotném nosiči, končí lhůta

pro odstoupení od kupní smlouvy uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.15 Odstoupí-li kupující od smlouvy a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu

odevzdán hmotný nosič, vydá jej prodávajícímu na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu.

Prodávající může o vydání hmotného nosiče požádat do čtrnácti dnů od ukončení závazku. A zároveň

se kupující zdrží užívání dle § 2389o, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů.

6.16 Kupující nenese žádné náklady na odstoupení od kupní smlouvy, jestliže bylo předmětem kupní

smlouvy dodání digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, který

nebyl dodán na hmotném nosiči a prodávající jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od

smlouvy, ačkoliv kupující o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na

odstoupení od smlouvy zanikne, nebo prodávající neposkytl kupujícímu potvrzení podle § 1824a odst.

1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů.

6.17 Kupující nemusí uvádět konkrétní důvod odstoupení od kupní smlouvy.

7. Práva z vadného plnění

7.1 Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak §

2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále dle

zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá

kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající

nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy

jimi prováděné,

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu

obvykle používá,

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při

převzetí.

7.4 Připouští-li to povaha zboží nebo služby, má kupující právo na kontrolu nebo předvedení funkci

výrobku.

7.5 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a

dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí

totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči

zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.6 Vyskytne-li se na zboží vada, pro kterou nelze zboží využívat obvyklým způsobem, může kupující

uplatnit u prodávajícího právo z vadného plnění („reklamace“) a požadovat:

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící vady

• přiměřenou slevu z kupní ceny,

• odstranění vady opravou věci

• odstoupení od smlouvy.

7.7 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud zboží:

• vykazuje podstatnou vadu, která znemožňuje jeho užívání obvyklým způsobem,

• pokud nelze zboží používat kvůli opakujícím se vadám i vadám/vadě po provedené opravě,

• při větším počtu vad (3 a více vad),

• je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené

době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.8 Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez

zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit

bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako

neopravitelná.

7.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může

prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle

své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené

náklady.

7.10 Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám

způsobil.

7.12 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace.

7.13 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24)

měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě

se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

8. Mimosoudní řešení sporu

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2 Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na

mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn

mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská

567/15, 120 00, Praha 2 - Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení

spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz/

a https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

8.3 Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské

spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská

567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro

řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách

https://evropskyspotrebitel.cz/ahttps://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi

kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České

republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady

(ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.2 V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku internetového obchodu, není

prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky.

9.3 V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením

těchto obchodních podmínek.

9.4 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto

ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 22.06.2023.

10. Reklamační řád

10.1 Tento reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek internetového

obchodu https://petit-paris.me/pages/imprint, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad

zboží kupujícím.

Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád

vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou osobou nepodnikatelem, který uzavírá

smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

10.2 Kupující je povinen se seznámit s všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem,

ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky

v internetovém obchodě https://petit-paris.me/pages/imprint, když souhlas s jejich porozuměním a

seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky

samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat.

Prodávající/Provozovatel webuhttps://petit-paris.me/pages/imprint eviduje objednávky Kupujících, též

eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.

10.3 Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním

řádem a obchodními podmínkami.

10.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://petit-paris.me/

zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

10.5 Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob

vyřízení reklamace.

10.6 Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou

dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání

poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě

(nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky).

10.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá

kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající

nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy

jimi prováděné,

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu

obvykle používá,

• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo

provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.8 Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při

převzetí.

10.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání,

pokud to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: Veronika@petit-paris.me

10.10 Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

10.11 Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř

(24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).

10.12 Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15

těchto podmínek.

10.13 Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat

slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

10.14 Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6

Obchodních podmínek prodávajícího.

10.15 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24)

měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se

lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

10.16 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou

dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění

nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

10.17 Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah,

podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení

prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 22.06.2023

Doručovací adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy: Veronika@petit-paris.me